Integrale visie op de woningmarktBRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Tweede Kamer der Staten-Generaal

Geplaatst op Lokaalnieuwsalphen.nl op: 2-12-2023

  1. Bekendmakingen Alphen
  2. Integrale visie op de woningmarktBRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Huisvesting | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen staten generaal

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2023 Hierbij informeer ik u over het vervolg voor de integrale grootschalige woningbouwontwikkeling in de Gnephoek. Op 17 november jl. heb ik met de bestuurders van de gemeente Alphen aan den Rijn, de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap Rijnland, de voortgang vanaf juli 2023 besproken. Er is groen licht voor het vervolg op grootschalige woningbouw en natuurontwikkeling in Alphen aan den Rijn. In totaal gaat het om de ontwikkeling van 5.500 woningen en investeringen in natuur, waarbij ook rekening wordt gehouden met het water- en bodemsysteem. Daarmee leveren alle partijen een belangrijke bijdrage om met meer regie, meer tempo meer betaalbare woningen te bouwen. In het bestuurlijk overleg waren de partijen eensgezind om gezamenlijk de vervolgstappen te zetten die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze locatie, vanzelfsprekend met respect voor de ordentelijke vervolgstappen en procedures die daarbij horen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Deze ontwikkeling is uitgewerkt in het Contourenplan dat op 12 oktober 2023 met een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn zal aan de gemeenteraad voorstellen om in samenwerking met de regio, provincie en het hoogheemraadschap de voorbereiding te treffen om te komen tot het omgevingsplan en de ontwikkelafspraken met de uitvoerende partijen. Gedeputeerde staten hebben provinciale staten geïnformeerd over het voornemen het provinciale omgevingsbeleid te herzien ten behoeve van de Gnephoek en over daaraan gestelde voorwaarden. De link naar de desbetreffende stukken is bijgevoegd.1https://pzh.notubiz.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/896830. Onafhankelijk adviseur de heer Kuijken heeft de aanpak op alle aspecten begeleid en ook ten aanzien van de financiële opgave voor de Gnephoek geanalyseerd. Hij adviseert daarvoor zorgvuldige stappen te nemen, zijn eindadvies voeg ik bij. Zoals ik in mijn brief aan uw Kamer «Toelichting op beschikbare budgetten BZK», d.d. 6 oktober 2023, en in mijn brief over «De aanpak grootschalige woningbouwlocaties», d.d. 16 oktober 2023 heb aangegeven, wil ik richting het voorjaar werken aan ondersteuning van grootschalige en complexe woningbouwlocaties, met behulp van een nieuw op te zetten regeling.2Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer over een toelichting op beschikbare budgetten BZK, d.d. 6 oktober 2023, Vergaderjaar 2023–2024, Kamerstukken II, 36 410 VII, nr. 7 en Brief van de Minister van BZK over Integrale visie op de woningmarkt d.d. 16 oktober 2023. Vergaderjaar 2023–2024, Kamerstukken II, 32 847 en 34 682, nr. 1106. Daarbij heb ik twee projecten als voorbeeld genoemd waaronder de Gnephoek, gezien de voorbeeldfunctie van woningbouw én natuurontwikkeling met inachtneming van het uitgangspunt van water en bodem sturend. De betrokken partijen zullen vooruitlopend hierop verdere voorbereidingen treffen, waaronder het voorbereiden van een bestuursovereenkomst. De Regio Holland Rijnland zal de Gnephoek meenemen in de actualisatie van het regionale woningbouwprogramma. Het Hoogheemraadschap Rijnland zal bij de verdere planvorming voor de Gnephoek betrokken blijven en een adviserende rol nemen. Het Hoogheemraadschap vindt het Contourenplan een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling voor woningbouw vanuit het uitgangspunt van water en bodem-sturend. Voor de fase naar de bestuursovereenkomst zal, op mijn verzoek en met instemming van de partijen, de heer Kuijken de samenwerking en afstemming over de beslissingen en planning tussen de partijen blijven bevorderen. Ik zal uw Kamer blijven informeren over de verdere voortgang van dit project

Unknown

 Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Lokaalnieuwsalphen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Alphen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Alphen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.